Digitala verktyg i idrottsundervisningen
: En intervjustudie om idrottslärares syn på digitala verktyg i ämnet idrott och hälsa för årskurs F- 6

  • Vilma Hansson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Digitala verktyg används inom alla ämnesområden i skolan i såväl teoretiska som praktiska ämnen. Syftet med denna studie var att undersöka idrottslärares beskrivning av användning av digitala verktyg i ämnet idrott och hälsa för elever i årskurs F-6 utifrån ett didaktiskt perspektiv. Fyra idrottslärare intervjuades genom individuella, semistrukturerade intervjuer.
Resultatet analyserades och bearbetades utifrån den didaktiska teorin med ett fenomenologiskt perspektiv. Empirin kodades och sorterades utifrån de didaktiska frågorna Vad? Hur? och Varför? Frågan Vad? undersökte idrottslärares beskrivning av sin användning av digitala verktyg i undervisningen och resultatet av studien visade att idrottslärarna använde olika digitala verktyg. Frågan Hur? användes för att undersöka hur idrottslärarna beskrev att de använde de olika digitala verktygen och resultatet i studien kunde sorteras i fyra underkategorier, vilka var: Hur information förmedlades; Hur lektionsinnehållet kan förtydligas och underlättas; Hur lärande kan synliggöras; Hur ämnesområdena påverkade. Frågan Varför? användes för att undersöka idrottslärarnas skäl till varför de olika digitala verktygen användes och i resultatet av studien synliggjordes två huvudteman: Möjligheter med användande av digitala verktyg och Utmaningar med användande av digitala verktyg, innehållande flera underteman. Studiens slutsats var att idrottslärarna angav att de använde olika digitala verktyg. Hur de digitala verktygen användes varierade och kunde användas för flera olika ändamål. Varför de digitala verktygen användes styrdes utifrån idrottslärarnas förutsättningar gällande vilka digitala verktyg de hade tillgång till samt hur de kunde användas. De olika digitala verktygens möjligheter och utmaningar beskrev olika skäl och aspekter till idrottslärarnas ställningstagande kring varför de använde dessa digitala verktyg i idrottsundervisningen.
Tilldelningsdatum2023-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareAnn-Christin Sollerhed (Handledare), Lars-Erik Nilsson (Handledare) & Petra Magnusson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • digitala verktyg
  • idrott och hälsa
  • undervisning
  • idrottslärare
  • möjligheter
  • utmaningar

Citera det här

'