Digitala verktyg i undervisningen
: Om låg- och mellanstadielärares förutsättningar och användning

  • Josefine Nissenlöf

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Digitala verktyg är idag en självklar del av undervisningen för många lärare och läroplanen (2019) har utvecklats med samhället och ställer mer krav på det digitala användandet i undervisningen. Den här uppsatsen undersöker hur lärare använder digitala verktyg i sin skrivundervisning i ämnet svenska. Studien syftar till att undersöka vilka förutsättningar lärare har när de arbetar med digitala verktyg. Jag är även intresserad av hur tillgången till digitala verktyg ser ut och vilken digitala kompetens lärarna har. Slutligen vill studien undersöka vilken inställning lärare har till att använda digitala verktyg i sin skrivundervisning. Undersökningen har riktat sig främst till behöriga lärare i årskurserna F-3 vilka fått svara på en digital enkät som lagts i två olika Facebookgrupper som administreras av och för verksamma lärare. Resultatet visar att förutsättningarna för lärarna att använda digitala verktyg i sin undervisning var god eftersom alla lärare hade tillgång till dator eller iPad. I resultatet går det att utläsa hur de flesta lärarna uppger att de har fått någon form av utbildning kring digitala verktyg, men att de samtidigt vill ha mer kunskaper kring det innehåll som finns att tillgå. I resultatet framgår även att det att de flesta lärarnas inställning till digitala verktyg är positiv och att de ser motivation, längre textproduktion och inkludering som några av fördelarna. Det som lärarna upplever negativt med digitala verktyg är att de inte vet vilka appar som finns att tillgå och att de inte kan kontrollera när tekniken strular.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareVictoria Johansson (Handledare) & Anna Smedberg Bondesson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • digitala verktyg
  • skrivutveckling
  • ASL

Citera det här

'