Digitalisering för alla
: En studie om design av parkeringsappar för äldre vuxna

  • Jens Nilsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Digitalisering utav parkeringsautomater är ett faktum och allt fler automater byts ut mot betalning via appar. Samtidigt känner äldre vuxna oro kring deras förmåga att använda appar till att betala parkering med. Statistik visar att antalet äldre över 65 år ökar I Sverige varje år. Dessutom märks det en ökning i både användningen av smartphones och körkortsinnehav i vederbörande grupp. Detta kan ledda till att det finns fler äldre vuxna som måste kunna anpassa sig till den digitaliserade parkeringen. Tidigare forskning visar dock att app tillverkare inte anpassar sina appar för äldre vuxna även om åtgärderna för att effektivisera användandet är vanligtvis okomplicerade. Forskning visar även att det behövs fler studier som undersöker lösningar kring hur designen ska utformas för en bättre universell design. Därför är syftet med detta examensarbete att undersöka hur parkeringsappar kan visuellt anpassas för att underlätta användning för äldre vuxna mellan 65 och 75 år i Sverige, i enlighet med tidigare forskning och empiri. Sålunda formulerades frågan ”hur kan parkeringsappar designas för äldre vuxna mellan 65 och 75 år för god användbarhet?” som skulle besvaras med hjälp av studien. För att undersöka detta fokuserades studien på parkeringsapp EasyPark. Studien började med en förstudie som innehöll metoderna observation och intervju. Med data från förstudien och designriktlinjer inom området informatik utformades det ett designförslag som utvärderades i from av användartest och intervju. Resultatet av studien visar fyra huvudsakliga visuella åtgärder: anpassning av textstorlek, design, navigering och färgkontrast samt en funktionell åtgärd som är en guide som visar hur appen fungerar.

Tilldelningsdatum2019-juli-05
OriginalspråkSvenska
HandledareKerstin Ådahl (Handledare) & Kari Rönkkö (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Digital design

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Design (60406)

Citera det här

'