Digitalisering i stora och små revisionsbyråer
: Revisorernas perspektiv

 • Simon Ohlsson
 • Pontus Nilsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Utvecklingen av digitaliseringen i samhället har bidragit till att revisionsbranschen likt många andra branscher blivit tvungna att övergå till ett mer digitaliserat arbetssätt. Tidigare forskning visar att revisionsbranschen ligger efter många andra branscher i den digitala utvecklingen. Från Parks model har revisorernas uppfattning om digitaliseringens påverkan inom revisionsbranschen studerats.

Syftet med studien är att undersöka inställningen till digitaliseringen inom revisionsbranschen bland revisorer i stora och små revisionsbyråer. För att utreda studiens syfte har en kvalitativ forskningsmetod använts i form av intervjuer. Intervjuerna var semistrukturerade, vilket innebär att de var förutbestämda och ställdes till samtliga respondenter. Totalt utfördes fyra intervjuer med revisorer från stora och små revisionsbyråer. Från Parks model har 14 faktorer från tre kategorier lyfts fram för att visa hur olika faktorer påverkar acceptansen av ny teknologi inom revisionsbranschen.

Resultatet visar att inställningen till digitaliseringen inom revisionsbranschen bland revisorer i stora och små revisionsbyråer är genomgående positiv. Studien fastslår att de positiva effekterna av digitaliseringen inom revisionsbranschen väger upp för de risker som finns. Som bidrag ger denna studie en bild av inställningen bland revisorer inom stora och små revisionsbyråer till digitaliseringen inom revisionsbranschen med Parks model som teoretisk referensram.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareGert Paulsson (Handledare), Torsten Andersson (Bedömande lärare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

 • Redovisning och revision
 • Företagsekonomi

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Företagsekonomi (50202)

Nyckelord

 • revision
 • digitalisering
 • revisor
 • inställning
 • acceptans

Citera det här

'