Digitaliseringen i skolan: främjande eller förändrande av det demokratiska medborgarskapet?
: En analys av digitaliseringens framställan i läroplanen 2022 med grund i Giddens samhällsteori

 • Aleksandra Pawlikowska
 • Alice Larsson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Syftet med studien är att förklara hur digitaliseringen framhålls i läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 22) samt kursplanen för samhällskunskap årskurs 7-9 (Skolverket, 2022). Arbetet grundar sig i analys av Lgr 22 tillsammans med Giddens teori om det senmoderna samhället. Giddens teori utgörs av tidrummet, urbäddningsmekanismer, reflexivitet, ontologisk trygghet samt tillit till politik och de abstrakta system. Arbetet kommer att förklara hur digitaliseringen framställs med grund i Giddens teori samt förklara huruvida detta antingen främjar eller förändrar elevers demokratiska medborgarskap. Vi har valt att använda oss av kritisk teori med inriktning mot diskursanalys. Vi drar slutsatsen att digitaliseringen framställs som ett verktyg som elever bör inneha för att kunna delta meningsfullt i dagens senmoderna samhälle. Vi drar även slutsatsen att såväl det senmoderna samhällets gemensamma interaktionssammanhang samt dess värden går förlorade, på grund av det senmoderna samhällets strukturer. Vårt resultat pekar slutligen på att dessa gemensamma värden istället ersätts med digital kompetens.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledarePeter Gustavsson (Handledare) & Lars Andersson Hult (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ämneslärarutbildningen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • digitalisering
 • Giddens samhällsteori
 • individ
 • läroplan
 • medborgarskap
 • senmoderna samhället
 • tillit

Citera det här

'