Digitaliseringens förändring av relationen mellan revisor och kund: sett ur ett revisors- och kundperspektiv

 • Amanda Lind
 • Minna Johnsson Franzén

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Digitaliseringen är en av samhällets mest uppmärksammade förändringar och ett flertal studier har gjorts i takt med dess utveckling. Förändringskraften är stor inom en mängd olika företag och däribland även revisionsbyråerna. Förutom omställningen till en mer automatiserad bransch och förändrad yrkesroll, ligger en stor utmaning i att kommunicera med kunderna under denna förändringsprocess. Majoriteten av tidigare forskning har en inriktning på den digitala utvecklingens förändring av revisorn med fokus på arbetsprocessen och har i princip uteslutit förändringen ur ett kundperspektiv.

  Syftet med denna studie är att utifrån ett revisors- och kundperspektiv, utforska digitaliseringens utveckling inom revisionsbranschen med fokus på förändringen av samarbete, kommunikation, relationskvalitet samt tillförlitlighet mellan revisor och kund. Studiens forskningsfråga är således: Hur har digitaliseringens utveckling förändrat revisorns och kundens relation till varandra samt hur upplevs denna förändring av båda parter?

  I studien används ett tolkande angreppssätt för att skapa förståelse för förändringen av revisorns relation till kunden utifrån upplevelser. I enlighet med studiens hermeneutiska synsätt utförs en kvalitativ undersökning baserad på semi-strukturerade intervjuer.

  Slutsatsen i denna studie är det faktum att digitaliseringens utveckling har förändrat revisionsbranschen inom ett flertal olika aspekter och därmed i stor omfattning förändrat relationen mellan revisor och kund. Den mängd samt på vilket sätt digitaliseringen har förändrat relationen skiljer sig åt beroende på revisorns respektive kundens perspektiv. 

  Tilldelningsdatum2017-sep.-11
  OriginalspråkSvenska
  HandledareEva Lövstål (Handledare) & Sven-Olof Collin (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Ekonomi och näringsliv (502)

  Nyckelord

  • digitalisering
  • revisor
  • kund
  • relation
  • samarbete
  • kommunikation
  • tillförlitlighet

  Citera det här

  '