Digitaliseringens påverkan på revisionsprocessen
: En kvalitativ studie om hur mindre respektive större revisionsföretag påverkas

  • Alexander Bengtsson
  • Hanan Tsouria-Belaid

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Digitaliseringen är en drivande faktor till den samhällsutveckling som äger rum. En av de branscherna som kommer att påverkas av digitaliseringen är revisionsbranschen. Till följd av digitaliseringen har det uppkommit nya digitala verktyg som revisorn kan använda i revisionsprocessen. Däremot visar tidigare studier att det finns skillnader mellan hur mindre och större revisionsföretag använder samt accepterar digitala verktyg. Tidigare studier anger även att digitaliseringen inom revisionsbranschen är ett relativt outforskat område.

Eftersom tidigare forskning har efterfrågat mer studier kring detta ämne, syftar denna studie till att öka förståelsen för hur digitaliseringen har påverkat mindre respektive större revisionsföretag i revisionsprocessen. I samband med studien framförs definitioner av väsentliga och relevanta begrepp som utgör litteraturgenomgången. I syfte att öka förståelse, har studien genomförts genom att tillämpa en kvalitativ metod. Studien bygger på en abduktiv forskningsansats eftersom det växlas mellan empiri och litteratur. Empirin samlades in genom semistrukturerade intervjuer utförda på tre revisionsföretag ur respektive storlekskategori.

Studiens första slutsats är att digitaliseringen har effektiviserat revisionsprocessen för de mindre och större revisionsföretagen. En annan slutsats är att digitaliseringen har automatiserat delar av revisionsprocessen, vilket innebär att revisorn kan fokusera på andra arbetsuppgifter som kräver dennes professionella bedömning. En tredje slutsats är att det finns stora likheter mellan revisionsföretagen när det kommer till användandet av digitala verktyg. Vidare dras slutsatsen att bortsett från vilka revisionsprogram som används, finns det inga distinkta skillnader mellan de mindre respektive större revisionsföretagen.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareGert Paulsson (Handledare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

  • Företagsekonomi

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

Citera det här

'