Digitaliseringens påverkan på revisorns roll
: Har förväntningarna på revisorns tillgänglighet förändrats på grund av digitaliseringen?

  • Emese Gencsi
  • Ida Nilsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Digitaliseringen är betydelsefull och påverkar samhället i stort genom att ha slagit igenom inom många områden som vi möter varje dag. Tidigare forskning visar att revisorns roll avseende rutiner och arbetssätt har förändrats till följd av digitaliseringens utveckling inom revisionsbranschen. I studiens problematisering framgår vissa skillnader mellan intern- och externrevisorers arbetssätt, vilket ligger till grund för studiens syfte. Det råder nämligen brist på forskning när det gäller en jämförelse av yrkesrollerna. Studiens syfte är därmed att undersöka om och i så fall på vilket sätt digitaliseringen har påverkat förväntningar avseende tillgänglighet på intern- respektive externrevisorer, samt hur dessa förväntningar skiljer sig åt. För att besvara syftet har litteratur använts bestående av revisorns yrkesroll, digitaliseringens påverkan, förväntningar på revisorns tillgänglighet, agentteorin samt legitimitetsteorin. I den här studien har en multipel fallstudie tillämpats och studiens analysstrategi var av abduktiv karaktär. Mot bakgrund av studiens syfte var kvalitativ forskningsmetod det mest lämpliga valet, vilket genomfördes genom sex semistrukturerade intervjuer. Resultatet från studiens empiri tyder på att digitaliseringen har påverkat revisorers arbetssätt. Studiens resultat visar däremot att det inte finns någon tydlig koppling till att digitaliseringen har påverkat revisorers uppfattning avseende förväntningar på deras tillgänglighet. Vi kan inte heller påvisa att förväntningarna på revisorns tillgänglighet skiljer sig mellan intern- och externrevisorer.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareTorsten Andersson (Handledare), Titti Eliasson (Bedömande lärare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

  • Redovisning och revision

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

Nyckelord

  • Digitalisering
  • förväntningar
  • tillgänglighet
  • intern- och externrevisor

Citera det här

'