Digitalt meningsskapande
: en intervjustudie om flickors kommunikativahandlingar i olika nätgemenskaper

 • Camilla Strandberg

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Föreliggande magisteruppsats skrivs inom fältet Svenska med didaktisk inriktning (Smdi). Syftet är att undersöka digitalt meningsskapande i olika nätgemenskaper utifrån barnets perspektiv, nämligen sju flickor i årskurs 7 och 8. Forskningsfrågorna fokuserar på drivkrafterna bakom deltagande i olika nätgemenskaper, hur man kommunicerar och interagerar med varandra och vad man lär sig. Studien har en kvalitativ ansats.Metoden är semistrukturerade intervjuer.Studiens övergripande teoretiska plattformär ett sociokulturellt perspektiv på meningsskapande.Med teori och begrepp, som kommunikativ handling, även från medieekologin, multiliteracies och samhälls- och medievetenskapen analyseras vad flickorna ger uttryck för att deras digitala meningsskapande består av.Undersökningen visar att de kommunikativa handlingarna läsande, skrivande, lärande, relations- och identitetsskapande samspelar med olika modaliteter, medier och konventioner. De syftar till att inför likasinnade visa upp sig, sina intressen och berättelser, men också om att pröva nya roller och lära sig mer om sig själv.Meningsskapandet handlar även om att kollektivt och i interaktion med andra lösa problemsamt bidra till medskapande för att därigenom bekräfta tillhörigheten inom nätgemenskapen.

  Tilldelningsdatum2015-okt.-28
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnnette Ewald (Handledare) & Johan Elmfeldt (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Magisterprogram i svenska med didaktisk inriktning

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Humaniora och konst (6)

  Nyckelord

  • sociala medier
  • nätgemenskap
  • medieteknologi
  • medieekologi
  • multimodalitet
  • kommunikativ handling
  • digitalt meningsskapande

  Citera det här

  '