Diskriminering i vården
: Patienters upplevelse av rasism i vården – en litteraturstudie

  • Lisette Kyrönen
  • Andrianna Calmanidou Wängström

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Rasism är en form av etnisk diskriminering som finns i hela samhället, vården är inte undantagen. Det finns diskriminering och ojämlikheter i vården trots att lagar och regler som styr sjukvårdspersonal för att sådant ska undvikas. Men för att medvetandegöra och minimera rasism behöver den synliggöras. Syfte: Syftet var att undersöka patienters upplevelse av rasism i vården. Metod: En kvalitativ litteraturöversikt med induktivt förhållningssätt användes. Resultatet grundades på tio kvalitativa studier, en semikvalitativ studie och en med mixad metod. Data granskades, analyserades och kategoriserades. Resultat: Patienter upplevde olika typer av rasism i vården. Följande kategorier identifierades: Att bli reducerad till en stereotyp, att inte bli sedd eller hörd och att egna erfarenheter påverkar upplevelsen. Diskussion och Slutsats: Patienter blir utsatta för vårdpersonalens omedvetna antaganden. Patienterna blir inte lyssnade på, tas inte på allvar och känner sig förminskade i vården till följd av vårdpersonalens omedvetenhet. Att bli lyssnad på och tagen på allvar är grunderna i personcentrerad omvårdnad. För att motverka eller minska rasism i vården bör sjuksköterskan utveckla sin förståelse för personcentrerad omvårdnad.
Tilldelningsdatum2022-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareHelene Ekfors (Handledare) & Gerth Hedov (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • rasism
  • etnisk diskriminering
  • patient
  • upplevelse
  • vård

Citera det här

'