Disneys sagor
: En värld kantad av stereotyper?

 • Helen Olsson
 • Shpresa Salihu

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Kritiker anklagar ständigt Disney och deras verk då de hävdar att dessa innehåller stereotypa skildringar gällande bland annat genus och etnicitet, som i sin tur skapar negativ inverkan hos barn. Syftet med denna studie har därför fokus på att undersöka om Disneys sagor innehåller några stereotypa skildringar gällande könsroller, mansbild, kvinnobild, onda karaktärer samt raser/etnicitet och hur pass frekvent dessa i så fall förekommer. De problempreciseringar som studien tar sin utgångspunkt ur är: Förekommer det frekvent tydliga stereotypa skildringar i Disneys sagor, och i så fall vilka?, Hur skildras Disneys figurer då och nu, finns det några skillnader och/eller likheter? samt Hur påverkas barn av dessa, eventuella, stereotypa skildringar? Den empiriska forskningsdelen grundar sig på både en kvantitativ samt kvalitativ studie där slutligen 17 sagor, innehållande i huvudsak mänskligt skildrade karaktärer, från Disneys klassiker har granskats, dokumenterats och tolkats av oss. Studien har utmynnat i ett resultat där det tydligt framkommer att Disneys verk innehåller stereotypa skildringar av olika slag och att dessa, i stort, inte förändrats märkbart över tid. Vidare framkom det däremot, ur vår litteratur, skilda åsikter gällande om barn påverkas av dessa framställningar eller ej samt hur pass allvarligt vuxna och pedagoger bör förhålla sig till detta.

  Tilldelningsdatum2011-feb.-14
  OriginalspråkSvenska
  HandledareJoachim Liedtke (Handledare) & Anna Clara Törnqvist (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Nyckelord

  • disney
  • stereotypa skildringar
  • barns påverkan
  • könsroller
  • genus
  • etnicitet.

  Citera det här

  '