Distansarbete, vår värsta fiende eller vår bästa vän?
: En kvalitativ studie om distansarbetets framtid med utgångspunkt i relationen mellan identitet och struktur

 • Linnéa Jonasson
 • Linnéa Wittink

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Syftet med studien är att tolka och förstå hur kontorsarbetande inom offentlig sektor, som arbetar helt eller delvis på distans under Covid-19, beskriver deras upplevelser av distansarbete. Tidigare forskning lyfter fram att det finns en förväntan på att distansarbete ska vara en del av framtidens arbetssätt (Rose & Brown 2021). Teorin består av redogörelse för begreppen identitet, struktur och relationer, vilka kommit att representera studiens ryggrad. Studien karaktäriseras av en undersökande ansats där kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer utgör grunden för den empiriska datainsamlingen. Sex semistrukturerade intervjuer har genomförts med respondenter utvalda genom ett bestämt strategiskt urval. I bearbetningen av det empiriska materialet urskiljdes teman som respondenterna upprepade återkom till. Studiens resultat redovisade varierade åsikter kring distansarbete, men respondenterna hade en unison förväntan om fortsatt distansarbete i olika utsträckning. Det framkom också att införandet av distansarbete har triggat begripliggörande-, värderings- och restruktureringsprocesser hos respondenterna. Med processerna som utgångspunkt resulterade de viktigaste fynden i att människor hanterar distansarbete olika på grund av att de begripliggör det nya arbetssättet utifrån sina individuella erfarenheter, att människors åsikter om distansarbete är beroende av vilken relationell arena de hämtar mer energi ifrån och att relationer kommer att styra utvecklingen av verktyg för ett hållbart framtida distansarbete.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareSören Augustinsson (Handledare) & Ulf Ericsson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Personal- och arbetslivsprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Arbetslivsstudier (50903)

Nyckelord

 • Distansarbete
 • Identitet
 • Struktur
 • Relationer
 • Covid-19
 • Energi

Citera det här

'