Distansstudier - läroprocess via text

 • Anneli Oinas

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna undersökning är att utifrån studerandes perspektiv, skaffa vetskap om hur kunskap blir meningsfull för den distansstuderande under lärandeprocessen. Denna undersökning är en kvalitativ studie som består av fyra intervjuer med två kvinnor och två män, personer som studerar eller har nyligen studerat på distans. En av intervjuerna genomfördes över datorkommunikation och resterande genomfördes enskilt med personerna. De personliga intervjuerna spelades in med hjälp av bandspelare för att kunna ägna respondenterna största möjliga uppmärksamhet. Under intervjuerna användes en intervjuguide med några huvud-frågor och ett antal stödfrågor. Mina slutsatser är att den studerande upplever att hon/han har utvecklats i sitt sätt att se omvärlden. Det sker en ständig stegring av kunskap där kommuni-kation av innehåll i texter är en viktig del av meningsskapandeprocessen. Den andra slutsatsen är att andras roll i meningsskapandeprocessen är viktig för den studerande. Det sker en givande och tagande av kunskaper som stimulerar den studerandes utvecklade tänkande och perspektiv på världen. Motivet för studier handlar om ett framtida yrke eller personlig utveckling i det privata. Dessa drivkrafter har betydelse för den studerandes meningsskapande process.

  Tilldelningsdatum2005-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Pedagogik

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '