DistGrav
: Hjälpmedel för gravida kvinnor med en timme eller mer till förlossning

  • Moa Trygg

Examensarbete: Magisterexamen

Abstract

Under framförallt det senaste året har det pratats mycket i media kring förlossningskrisen som syftar till överfulla sjukhus, brist på barnmorskor samt förlossningar som riskerar att stänga. Detta påverkar de gravida som ska föda, trots detta finns det få lösningar som tagits fram. Tidigare studier gällande graviditet inom ämnet informatik har behandlat kunskapsförmedlande, överbryggande av språkbarriärer samt råd kring exempelvis kosthållning. Nuvarande forskning inom kvinnlig reproduktion behandlar mestadels fertilitetsövervakning samt hur detta påverkar användaren. Förevarande studie genomförde en fallstudie och intervjuade åtta gravida för att samla deras tankar, erfarenheter och orosmoment gällande deras avstånd till förlossningsvården. Samtliga kom från norra Sveriges inland och har mer än en timme att förflytta sig till förlossningsavdelningen. Dessutom deltog två barnmorskor från samma område för att bidra med deras kunskap. Tre teman identifierades genom intervjuerna (i) stöd och information hur de gravida väljer att söka stöd samt deras farhågor (ii) kontakt med vården hur de känner över deras vårdkontakter samt hur avståndet påverkar deras vilja att söka vård.(iii) tekniska lösningar möjliga tekniska lösningar de gravida samt barnmorskorna såg samt hur de känner över att bruka det. Parallellt och i samarbete med det kvalitativa arbetet utfördes en designprocess som svarar på frågeställningen kring vilka funktioner som behövs genom en prototyp på ett hjälpmedel för att övervaka sammandragningar, blodtryck, puls och syremättnad hos den gravida samt fostrets hjärtljud. Detta i samband med video samt chattkontakt med en barnmorska, allt för att underlätta beslutet kring att åka in eller ej till förlossningsvården.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareKerstin Ådahl (Handledare) & Kari Rönkkö (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Magisterprogram i Digital design

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Övrig annan samhällsvetenskap (50999)

Nyckelord

  • Hälsoövervakning
  • digitalt hjälpmedel
  • mobil hälsa
  • graviditet
  • distansvård

Citera det här

'