Distriktssköterskans arbetssituation i en föränderlig organisation

 • Kena Saii

  Examensarbete: Masterexamen

  Abstract

  Primärvården har genomgått stora organisationsförändringar genom åren vilket även återverkat på distriktssköterskans arbetssituation och hälsa. Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskans upplevelse av sin arbetssituation i primärvården. Studien var kvalitativ och det empiriska materialet har inhämtats genom intervjuer med tjugo distriktssköterskor vid tjugo olika vårdcentraler i Södra Sverige. Intervjuerna har bearbetats induktivt utifrån konventionell innehållsanalys. Analysen resulterade i två huvud kategorier: Att inte få vara och verka som distriktssköterska och Att få komma till sin rätt; en pendling mellan frustration och arbetstillfredsställelse framförallt på grund av att distriktssköterskornas upplevelse av sin arbetssituation innebar att de i sin yrkesutövning slets mellan att inte få utöva sitt yrke i förenlighet med vad som är karakteristiskt för denna yrkesprofession respektive att få utöva sitt yrke i enlighet med sin yrkesidentitet. Den optimala arbetssituationen för distriktssköterskor  var att få arbeta avgränsat och specialinriktat på grund av ett utökat utrymme för att förevisa sin kompetens och använda sina kunskaper utifrån ett salutogent perspektiv.

  Tilldelningsdatum2017-mars-21
  OriginalspråkSvenska
  HandledareKerstin Samarasinghe (Handledare) & Anna-Karin Edberg (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Masterprogram Integrerad hälsovetenskap

  Högskolepoäng

  • 30 hp

  Nationell ämneskategori

  • Arbetslivsstudier (50903)
  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • distriktssköterska
  • primärvård
  • arbetssituation
  • hälsa
  • psykosocial arbetsmiljö
  • omorganisation

  Citera det här

  '