Distriktssköterskors psykosociala arbetsmiljö inom hemsjukvården

 • Jannika Lilliebjörn Norlin
 • Herbert Floria

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Stresstudier inom sjukvården har huvudsakligen handlat om sjuksköterskor som arbetar på sjukhus. Få studier har berört sjuksköterskor inom hemsjukvården. Sjuksköterskor har rapporterat hög arbetsrelaterad stress. Stress och höga  psykologiska krav leder till arbetsrelaterad psykisk ohälsa hos kvinnor. Trivsel och positivt arbetsklimat på arbetsplatsen är betydelsefullt för den psykiska hälsan för de anställda. Syfte: Syftet var att undersöka distriktssköterskors arbetsrelaterade stress, välbefinnande, hälsa, upplevda krav och kontroll. Detta för att bidra till kunskapsutveckling om hur distriktssköterskornas arbetsmiljö kan förbättras. Metod:  kvantitativa och kvalitativa data samlades in via enkäter, intervjuer, personalstatistik och litteratur. Studiens ansats blev en triangulering genom att använda flera datakällor. Resultat: Studien visade att distriktssköterskor trivdes bra med sina arbetsuppgifter,  hade stor arbetsglädje och tillgång på hög egen kontroll samt var utsatta för höga krav men hade tillgång till bra stöd. Även stress förekom hos distriktssköterskor inom hemsjukvården men denna var hanterbar.  Slutligen var sjukfrånvaron inte åldersrelaterad då yngre och äldre hade samma sjukfrånvaro.

  Tilldelningsdatum2014-juni-25
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnn-Margreth Olsson (Handledare) & Maria Melén Fäldt (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Personal- och arbetslivsprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Arbetslivsstudier (50903)

  Nyckelord

  • distriktssköterskor
  • hemsjukvård
  • stress
  • arbetsglädje
  • krav
  • kontroll
  • stöd

  Citera det här

  '