Do students even care?
: En kvantitativ studie om penningtvättsskandalers påverkan på studenter som bankkunder

 • Francis Mensah
 • Frank Tran

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  I takt med digitaliseringens utveckling har en ny generation växt fram, Generation Y som kohorten benämns är individer födda från mitten av 1980-talet fram tills början av 2000-talet. Generation Y utgör en väsentlig faktor i förståelsen och utvecklingen av samhället samtidigt som de är framtidens kunder. Under år 2018–2019 har flertal svenska banker omfattats i en penningtvättshärva vilket inte bara hotar det finansiella systemet, utan fördärvar även allmänhetens syn på banker. Tidigare forskning visar hur bankers agerande påverkar kunders lojalitet, förtroende och image. Dock råder det ett empiriskt gap vid studier om Generation Ys attityd vid inträffandet av penningtvättsskandaler. 

   

  Denna uppsats hade i avsikt att studera penningtvättsskandalers effekter på den yngre generationens bankkunder med fokus på svenska högskolestudenter. En kvantitativ enkätundersökning tillämpades med en deduktiv ansats och en positivistisk forskningsfilosofi för att undersöka studiens syfte.

   

  Baserat på 82 respondenter visade resultatet att studenternas lojalitet, förtroende samt bank image varierade beroende på egna bankens involvering i penningtvättshärvorna. Resultatet visade att de studenter som inte tillhörde en bank som medverkade i en härva hade en starkare lojalitet, förtroende samt mer positiv bank image i förhållande till de studenter som tillhörde en skandalbank.

  Tilldelningsdatum2019-juli-05
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnamaria Cociorva (Handledare) & Emil Numminen (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Ekonomi och näringsliv (502)

  Nyckelord

  • skandal
  • kundlojalitet
  • förtroende
  • tillfredsställelse
  • generation y
  • krishantering
  • bank

  Citera det här

  '