Drivkrafter för ett revisorsbyte – En studie utifrån både revisorers och klienters perspektiv

 • Caroline Nilsson
 • Martin Persson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Drivkrafter för ett revisorsbyte är en aktuell fråga då revisorsbyten har blivit allt vanligare och åsikterna om de bakomliggande drivkrafterna går isär mellan forskare. Syftet med uppsatsen är att förklara de drivkrafter som, av frivillig karaktär, leder till att en revisor väljer att avsäga sig en klient samt till att en klient väljer att byta revisor.

  Studien grundas på tidigare forskning och befintlig teori kring revisorsbyten. Då målet varit att finna drivkrafter, både utifrån revisorers och utifrån klienters perspektiv, är studien upplagd som en sammanställning av två skilda kvantitativa enkätundersökningar där revisorernas och klienternas drivkrafter undersökts var för sig.

  Teorigenomgången skildrar olika drivkrafter som leder till ett revisorbyte, alltifrån revisorns strävan att avancera karriärmässigt till att klienten upplever revisorns arvode som för högt. Dessa drivkrafter testas för att se om det finns belägg för de olika drivkraftshypoteserna eller om de går att förkasta.

  Hypotesprövningarna tyder på att det finns varierande samband mellan framtagna drivkraftsvariablerna och ett faktiskt revisorsbyte, då några av drivkrafter visat sig påverka till ett revisorsbyte medan några av drivkrafterna inte påverkar. Drivkrafter som tenderar att påverka till ett revisorsbyte är om revisionsuppdraget upplevs som omotiverande, om relationen mellan revisorn och klienten är otillfredställande samt om revisorns utbud av övriga tjänster inte är tillräckliga. Vidare finns indikationer på att ett revisorsbyte i större utsträckning genomförs om det efterfrågas speciella revisorskunskaper, om revisorns tillgänglighet inte är tillfredställande, om arvodet är för högt, om klienterna fått rekommendationer om annan revisor samt om klienternas upplever påtryckningar från sina intressenter.

  Tilldelningsdatum2008-apr.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Juridik (505)

  Citera det här

  '