"Du är duktig på att skriva precis som din bror"
: En kvalitativ studie om syskonskarans prägling i skolmiljö

 • Jenny Jönsson
 • Malin Sandberg

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Abstract

  Citatet, "Du är duktig på att skriva precis som din bror" är hämtat från en skrivbok där läraren kommenterat en elevs skrivläxa. Den här studien behandlar lärares reflektioner kring syskonskarans prägling i skolmiljön.

  Syftet är att genom intervjuer med arbetslag belysa hur syskonjämförelser görs i skolmiljö. Utifrån vår valda teori, socialpsykologin förklaras grupprocesser, interaktioner, roller och attityder för att besvara studiens syfte. Vi använder oss av en kvalitativ undersökningsmetod med öppna intervjufrågor i arbetslag och med en hermeneutisk analysmetod tolkar vi det empiriska materialet.

  Vårt resultat har analyserats med hjälp av tidigare forskning. I resultatet framgår det att lärarna i arbetslagen menar att deras syn på elever kan förändras utifrån erhållen information om syskonskaran och att det bidrar till att de vill minska informationsflödet i skolmiljön.

  I vårt diskussionskapitel kommer studiens frågeställningar att besvaras för att avslutas med tankar om framtida forskning.

  Nyckelord: Syskonjämförelser, arbetslaget, lärarperspektiv, bemötande, information

  Tilldelningsdatum2013-mars-19
  OriginalspråkSvenska
  HandledareVanja Lozic (Handledare) & Lennart Leopold (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 30 hp

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Nyckelord

  • syskonjämförelser
  • arbetslaget
  • lärarperspektiv
  • bemötande
  • information

  Citera det här

  '