Du är f*n dum i huvudet!
: Hur error feedback för svenska användare av smarta högtalare kan utvecklas

  • Jeanette Elfving
  • Julia Blom

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Smarta högtalare har idag blivit ett vanligt inslag i svenska hem, med flera funktioner för att lösa enklare vardagsproblem. Trots teknikens utveckling återstår problem kring själva dialogen mellan smarta högtalare och dess användare. Detta gäller speciellt den bristande error feedback användaren får när ett fel inträffar i dialogen. För att undersöka bristen kring error feedback och vad användare önskar har studier genomförts i form av förundersökande enkät, litteratursökning samt intervjuer och observationer “in the wild”. Studierna har utgått från ett bekvämlighetsurval, där den error feedback som erbjuds idag har undersökts. Resultatet av studien visade på att det finns gemensamma teman för deltagarnas åsikter gällande den error feedback som erbjuds idag och hur den skulle kunna utvecklas. Ett exempel är önskan om individuella inställningar för hur instruktioner ges, vilket skulle kunna bidra till att användarna tar till sig instruktionerna bättre. De instruktioner som ges i dagsläget är ofta långa och har hög uppspelningshastighet, där möjligheterna att få dem upprepade eller framförda långsammare inte finns. Genom att erbjuda användare möjligheten att själva bestämma hur instruktionerna ges ökar chansen att målet uppnås. Detta ger även möjligheten för användarna att upptäcka och utnyttja fler av de smarta högtalarnas funktioner. Med studiens resultat som grund skapades ett förslag på sex guidelines indelade i två olika kategorier av error feedback: Inställningar och Användning. Detta för att hjälpa designers att utveckla error feedback från Voice user interface-system på svenska genom smarta högtalare.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareKari Rönkkö (Handledare) & Kerstin Ådahl (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Digital design

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Systemvetenskap, informationssystem och informatik (10202)

Nyckelord

  • Smarta högtalare
  • Voice User Interface
  • Google Assistant
  • Återkoppling

Citera det här

'