”Du anpassar efter var det barnet befinner sig”
: En fallstudie med fokus på metoder kring extra anpassningar

  • Isak Hårsmar
  • Marcus Olsson

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Studiens syfte är att ta reda på vilka metoder personalen i fritidshemmet använder sig av för att stödja elever med behov av extra anpassningar samt vilket resultat dessa ger. Metoden som ligger till grund för studien är en fallstudie med kombination av observationer och semistrukturerade intervjuer. Vidare utgår studien från pragmatismen och dess tolkning av erfarenheter. Resultatet har analyserats utifrån olika teman som framkommit ur fältanteckningar och intervjuer. Resultatet visade att fritidshemmet använder sig av olika metoder och strategier för att skapa trygghet i hela elevgruppen som exempelvis individuella anpassningar så som bildstöd och köplacering eller gruppanpassningar i form av gruppindelning och bordsplacering. Resultatet visar även att delaktigheten hos eleverna kring extra anpassningar är en bidragande faktor för att eleven och elevgruppen ska lyckas. Vidare bör framtida forskning fokusera på att skapa en större nationell bild över synen på extra anpassningar inom fritidshemmet och vad det ger för resultat hos eleverna
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareLisa Fransson (Handledare), Maria Rosberg (Bedömande lärare) & Sara Lenninger (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: fritidshem

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

Nyckelord

  • Extra anpassningar
  • Personal i fritidshemmet
  • Pragmatismen
  • Specialpedagogik
  • Trygghet

Citera det här

'