Dyskalkyli
: Pedagogers kunskaper och stödinsatser

 • Bianca Nejdebring
 • Rebecca Frykholm

  Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

  Abstract

  Syftet med vårt arbete var att få en uppfattning om pedagogers kunskaper och erfarenheter kring dyskalkyli samt hur de stödjer elever som har eller misstänks ha diagnosen i sin undervisning. Vi har utgått från två frågeställningar. Den första är: Vilka kunskaper har matematiklärare, specialpedagoger och speciallärare om diagnosen dyskalkyli? och den andra är: Hur arbetar de för att hjälpa elever med konstaterad eller misstänkt dyskalkyli?  Vi har i vår studie utgått från det sociokulturella perspektivet på lärande, något som framkommer genom vår analys och diskussion. Vi har utfört en enkätundersökning och en semistrukturerad intervjustudie. Utifrån våra slutsatser kom vi bland annat fram till att det fanns kunskaper om dyskalkyli i de verksamheter som de deltagande tillhörde, men i väldigt olika utsträckning. Det fanns även kunskaper om olika stödinsatser för att hjälpa elever med diagnosen. Vi fick också fram att pedagogerna tyckte att det fanns för lite kunskaper om dyskalkyli i verksamheterna och att det är något som efterfrågas.

  Tilldelningsdatum2016-jan.-25
  OriginalspråkSvenska
  HandledareCatarina Wästerlid (Handledare), Kristina Juter (Handledare) & Ingemar Holgersson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • dyskalkyli
  • specifika matematiksvårigheter

  Citera det här

  '