Earnings management
: En kvantitativ studie på svenska branscher och skillnader i dess användning av earnings management

 • Anton Malm
 • Tim Malmström

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Earnings management är ett brett begrepp som studerats på många olika sätt, dock har en “vit fläck” identifierats vilket är användningen av earnings management i Sverige samt dess branschskillnader. Därför är syftet med studien att undersöka användningen av earnings management i svenska börsnoterade bolag för att kunna se skillnader i olika branscher. Skillnaderna i branscherna kan betona i vilken bransch investeraren bör vara som mest försiktig i Sverige. För att besvara syftet har agentteorin, intressentteorin, den institutionella teorin och tidigare forskning kring earnings management nyttjats för att skapa det teoretiska ramverket. Studien bygger på en kvantitativ forskningsansats då 169 svenska börsnoterade bolag har studerats inom fem olika branscher: industri-, teknik-, sjukvård-, råvaru- och konsumentbranschen. Den modifierade jonesmodellen användes för att räkna ut godtyckliga periodiseringar för varje enskilt bolag. Resultatet visar på att användningen av earnings management förekommer i Sverige samt att det skiljer sig mellan de olika branscherna. Konsumentbranschen visade högst användning av earnings management medan råvarubranschen visade lägst användning.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareTitti Eliasson (Handledare), Torsten Andersson (Bedömande lärare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

 • Företagsekonomi

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Företagsekonomi (50202)

Nyckelord

 • earnings management
 • den modifierade jonesmodellen
 • agentteorin
 • intressentteorin
 • institutionella teorin

Citera det här

'