Edutainmentprogram i förskolan och grundskolan

 • Elin Jensen
 • Marie Jönsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Detta arbete handlar om edutainmentprogram (d.v.s. datorprogram som syftar till någon

  form av läroprocess (Alexandersson, Linderoth & Lindö, 2001)) i förskola och i

  grundskola. Arbetets syfte är att studera hur pedagoger i förskola och grundskola

  beskriver användandet av edutainmentprogram i sin verksamhet och hur de resonerar kring detta. Utifrån vårt syfte har vi ställt följande frågor.

  • Hur beskriver pedagogerna i förskola och grundskola sin inställning till

  edutainmentsprogramens betydelse för lärande?

  • Hur resonerar pedagogerna i förskola och grundskola kring integreringen av

  edutainmentprogram i den dagliga verksamheten?

  För att få svar på våra frågor genomförde vi en kvalitativ undersökning där vi intervjuade åtta pedagoger i förskolan och grundskolan. Resultatet visar att pedagogerna uttrycker sig genomgående positivt kring användandet av edutainmentprogram för barns lärande. Dock finns det skillnader i vad pedagogerna säger att barnen lär sig. Det finns även en skillnad i vad pedagogerna har för syfte med aktiviteten.

  Integreringen av edutainmentprogram skiljer sig åt mellan förskolan och grundskolan, då

  man har en mer uttalad integrering i grundskolan. Analysen är gjord med utgångspunkt ur ett sociokulturellt perspektiv, vilket innebär att resultatet tolkas mot bakgrund av att förskolan och grundskolan utgör olika sociala praktiker.

  Tilldelningsdatum2005-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '