Effekten av motiverande samtal för att främja oral hälsa bland barn och ungdomar
: En litteraturstudie

  • Fatimah Al-Hameeri
  • Doae Hussein

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Syftet med litteraturstudien var att undersöka effekterna av motiverande samtal för att främja oral hälsa bland barn och ungdomar. Metoden som användes var en kvantitativ allmän litteraturstudie där vetenskapliga artiklar söktes fram i den medicinska databasen PubMed. Tolv artiklar uppfyllde inklusionskriterierna och resultatet sammanställdes utifrån dessa vetenskapliga artiklar. Resultatet av litteraturstudien delades in i fyra kategorier där effekterna av MI visades: karies, förändringar i munhälsobeteendet, munhygien och orala hälsokunskaper. Alla studier visade inte en statistisk signifikans men majoriteten av artiklarna visade en signifikant förändring med fördel till deltagarna i MI-gruppen. Slutsatsen av litteraturstudien visar att MI kan ha positiva effekter gällande kariesminskning hos barn och ungdomar, förbättringar i munhälsobeteendet, orala hälsokunskaper och munhygien. Ytterligare forskning behövs för att säkerställa vilka effekter MI kan medföra för främjandet av den orala hälsan hos barn och ungdomar.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareJules Kavakure (Handledare) & Pia Andersson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Tandhygienistprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Odontologi (30216)

Nyckelord

  • Barn
  • hälsofrämjande åtgärder
  • motiverande samtal
  • oral hälsa
  • ungdomar

Citera det här

'