Effekterna av implementeringen av IFRS 16 i Sverige
: En kvantitativ studie baserat på fyra sektorer på Nasdaq OMX Stockholm

 • Clara Johnsson
 • Sara Pedersen

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Sedan år 2005 ska svenska börsnoterade företag redovisa enligt International Financial
Reporting Standards (IFRS) och sedan införandet har över 140 länder implementerat
standarden. I januari år 2016 utfärdade International Accounting Standards Board
(IASB) en ny leasingstandard, IFRS 16, som tillämpas från 1 januari år 2019. IFRS 16
innebär att företag ska aktivera leasingavtal som tillgång och skuld på balansräkningen.
Sedan införandet har det gjorts mycket forskning om effekten av IFRS 16. Tidigare
forskning har genomförts på specifika sektorer och länder och påvisat att de finansiella
rapporterna påverkats och därmed även nyckeltal. Studiens syfte är att redogöra för hur
implementeringen av IFRS 16 har påverkat nyckeltal hos svenska börsnoterade företag
i olika sektorer.
Utifrån syftet har hypoteser utvecklats och testats. Hypoteserna är baserade på
vetenskapliga artiklar och offentlig information. Vid hypotesprövning har kvantitativ
forskningsmetod och en deduktiv forskningsansats tillämpats. Datainsamlingen bestod
av svenska börsnoterade företags årsredovisningar och aktiekurs inom sektorerna
teknologi, konsumentvaror, telekommunikation och råvaror. Vid datainsamlingen
inhämtades komponenter till nyckeltalen ROA, ROE och skuldsättningsgrad för åren
2016 till 2021. Resultatet i undersökningen visar att nyckeltalen ROA och ROE har
minskat medan skuldsättningsgrad och aktiekursen har ökat. Förändringen är dock inte
signifikant. Likaså visar undersökningen att det inte är någon skillnad mellan
sektorerna.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareMaria Bengtsson (Handledare), Caroline Pontoppidan (Bedömande lärare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

 • Redovisning och revision

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Företagsekonomi (50202)

Nyckelord

 • IFRS 16
 • leasing
 • implementering
 • effekt
 • nyckeltal
 • aktiekurs

Citera det här

'