Effektiva styrsystem - vilka faktorer påverkar användningen?

 • Jenny Fridén
 • Jeanette Ström

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med uppsatsen är att bidra till ökad kunskap om olika faktorer som kan påverka användningen av ett styrsystem. För att ett styrsystem ska vara effektivt krävs det att organisationen använder sig av det frekvent och på ett korrekt sätt. Användningen kan påverkas av olika faktorer och genom att få förståelse för dessa faktorer ökar organisationens förutsättningar att lyckas med styrsystemet.

  För att undersöka vilka faktorer som påverkar användningen av ett styrsystem valde vi att utföra en fallstudie på ett tjänsteföretag. Materialet till undersökningen samlades in genom en webbenkät. Denna enkät skickades ut till 99 kontorschefer på det utvalda företaget.

  För att kunna mäta användningen av styrsystemet delade vi upp den i frekvens, det vill säga hur ofta systemet används, och i korrekthet, det vill säga hur väl de centrala direktiven följs. De faktorer som vi fann påverka frekvensen i användningen är åldern på kontorschefen, kontorets storlek, förståelse för styrsystemet och känslan av att kunna påverka det. Vidare fann vi att kontorets storlek och förståelsen för systemet påverkar korrektheten i användningen.

  I undersökningen fann vi att en äldre kontorschef använder styrsystemet mindre frekvent. Detta bör uppmärksammas då kontorschefen är en nyckelperson som ska föra användningen av systemet vidare till övriga medarbetare. Ett större kontor, med ett högre antal heltidstjänster, använder styrsystemet både mer frekvent och mer korrekt. Vi anser att detta beror på att ett större kontor känner ett ökat behov av systemet, då de inte kan överblicka sin verksamhet lika enkelt som ett mindre kontor. Därför bör avsikten med systemet kommuniceras ut mer effektivt till de mindre kontoren, så att även de känner ett behov av det.

  Vidare fann vi att de kontorschefer som har en högre förståelse av styrsystemet använder det mer frekvent och mer korrekt. Detsamma gäller om de anser att övriga anställda på kontoret har en hög förståelse av systemet. Då förståelsen har stor betydelse för användningen av styrsystemet bör det vara grundat i ett för organisationen välkänt språk och dessutom bör de anställda få internutbildning inom området. Har kontorschefen känslan av att kunna påverka styrsystemet leder det till en mer frekvent användning. Därför är det viktigt att kontorschefen ges möjlighet att påverka utformningen och användningen av styrsystemet. Detta är även viktigt av den anledning att de som använder systemet aktivt, har lättare att se eventuella svagheter som behövs åtgärdas.

  Tilldelningsdatum2005-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Juridik (505)

  Citera det här

  '