Ekologisk kompensation vid exploatering
: För klimatanpassning i Åstorps kommun

  • Anna Nilsson Roos

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

För att ekosystemtjänster som försvinner vid exploatering ska återskapas i Åstorps kommun kan kommunen tillämpa ekologisk kompensation. Av de ekosystemtjänster som förloras har Samhällsbyggnadsförvaltningen identifierat ett särskilt behov för skyfallshantering, svalka vid värmeböljor och kolinlagring för att minska sin sårbarhet mot klimateffekter och begränsa klimatförändring. Fler fördelar för kommunen är att hållbar utveckling, svenska miljömålen och lokala planen Vision 2030 främjas.
Stöd från lagstiftning är dock begränsad för kompensation. Studiens syfte är därmed att analysera hur andra kommuner gått tillväga för att få privata exploatörer att genomföra och bekosta kompensationsåtgärder samt genom intervjuer undersöka lokala exploatörers inställning till ekologisk kompensation och vilken nytta de tror föreslagna kompensationsåtgärder kan leda till för företaget, då kompensation av önskade ekosystemtjänster ökar exploatörernas möjlighet att uppnå EU:s taxonomiförordning för att klassificeras som hållbar verksamhet. Eftersom det är exploatörernas upplevelse som ska undersökas anses kvalitativa intervjuer som lämplig metod, vilket kan ge mer djupgående svar.
Analysen visar att de flesta undersökta kommuner använder exploaterings- och markanvisningsavtal för att reglera kompensation när det är möjligt. Vissa kommuner använder planbestämmelser i kombination med avtalen, vilket också förslås för Åstorps kommun. Överenskommelser mellan kommun och exploatör krävs för övriga kompensationsåtgärder som inte har stöd av lagstiftning. Endast ett företag ville medverka i intervju, och denna exploatör hade en positiv inställning till kompensation om samma krav ställs på alla. Exploatören ansåg också att dialog mellan kommun och exploatör var viktigt.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareAnders Aronsson (Handledare), Julie Magiera (Handledare), Ingemar Jönsson (Handledare) & Lennart Mårtensson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Miljöstrateg – Mark, vatten och samhällsutveckling

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Ekologi (10611)

Nyckelord

  • Ekologisk kompensation
  • kompensationsåtgärder
  • ekosystemtjänster
  • exploatering
  • hållbara verksamheter
  • Åstorps kommun

Citera det här

'