Ekologisk kompensation vid exploatering i detaljplanering
: möjlighet eller hinder?

  • Sofia Lund-Sundström

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Ekologisk kompensation används i dag frivilligt av allt fler kommuner som verktyg vid exploatering inom detaljplanering. Då ekosystemen och den biologiska mångfalden minskar är det av vikt att se till att ekologisk kompensation inte bara genomförs när det krävs av miljöbalken, exempelvis vid exploatering inom Natura 2000-områden eller naturreservat. Därför är det intressant att undersöka exploatörernas inställning till krav på ekologisk kompensation vid exploatering kopplat till detaljplanering. Studien består dels av analys av remissvar på utredningen SOU 2017:34 som skickades in av byggbolag, dels en kvalitativ intervjustudie med byggexploatörer. Resultatet ger inte entydiga svar men pekar på att exploatörernas inställning är positiv till att ekologisk kompensation. Ekologisk kompensation bör finnas med som krav i lagstiftning såsom miljöbalken och plan- och bygglagen och inte bygga på frivillighet, för att genomföras av exploatörer vid exploatering i detaljplanering.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareIngemar Jönsson (Handledare) & Lennart Mårtensson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Miljöstrateg – Mark, vatten och samhällsutveckling

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Miljövetenskap (10502)

Nyckelord

  • Ekologisk kompensation
  • detaljplanering
  • exploatering
  • ekosystemtjänster
  • skadelindringshierarkin

Citera det här

'