Ekologiska kompensationspooler: Är konceptet förenligt med sociala värden?
: En kommuninriktad studie

  • Frida Johansson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Ekologisk kompensation är ett verktyg som kan användas för att skydda eller återskapa natur som påverkas negativt i samband med exploatering. Bristen på lämplig mark att tillgå vid kompensation är ett dilemma många ofta står inför, ineffektiva processer är ett annat. En lösning på detta kan vara kompensationspooler – ett koncept där markägare avsätter ytor och skapar naturvärden som sedan säljs till den som behöver kompensera. Nackdelen kan vara att ytan ofta ligger långt bort, vilket står i motsättning till den generella principen om att kompensera så nära exploateringsområdet som möjligt. Även om kompensation genom en kompensationspool fördelaktigt kan ske i ett landskapsperspektiv, riskerar de småskaliga och lokala sociala värdena att gå förlorade för personerna som bor i området.
I den statliga utredningen om ekologisk kompensation (SOU 2017:34) föreslås bland annat försöksverksamheter med kompensationspooler. Denna studie inriktar sig på två frågor; 1) vad skrivs i de kommunala remissvaren om kompensationspooler och sociala värden? och 2) vad tycker kommunala tjänstepersoner kring detta ämne? Den första frågan besvaras av en innehållsanalys och den andra av djupintervjuer. Resultaten visar en spridning i åsikter, vilket möjligen kan förklaras av att kommunerna har olika arbetssätt för ekologisk kompensation. Resultaten ger inte ett entydigt svar på om konceptet med kompensationspooler är förenligt med kompensation av sociala värden, men troligen blir det svårt med tanke på avstånd mellan exploateringsområde och plats för kompensation. Detta problem skulle kunna lösas genom en uppdelning av kompensation av sociala och ekologiska värden, där sociala värden kompenseras på lokal nivå i stället för landskapsnivå.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareIngemar Jönsson (Handledare) & Thomas Beery (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Landskapsvetarprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Landskapsarkitektur (40108)

Nyckelord

  • ekologisk kompensation
  • kompensationspooler
  • sociala värden
  • kulturella ekosystemtjänster
  • landskapskonventionen
  • exploatering

Citera det här

'