Eld som naturvårdare
: Kärlväxtflora och vegetationsutveckling efter naturvårdsbränning i två småländska naturreservat

 • Malin Rydén Mogvall
 • Anton Sandberg
 • Therese Skoug

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Denna studie har utförts i två naturreservat i Uppvidinge kommun i Kronobergs län. Dessa är av Länsstyrelsen utsedda att ingå i ett större landskap av brandpåverkad natur, varför det har genomförts naturvårdsbränning i dem. Områdena heter Ösjöbol och Berga fly och har bränts 2012 respektive 2013. Ej brända kontrollytor har också inventerats. Kärlväxter och blottad jord har inventerats med Hult-Sernander-Du Rietz femgradiga skala. Resultaten har testats för statistisk säkerhet och redovisas i diagram och tabeller.

   

  Frågeställningarna utgår från Länsstyrelsens mål för naturvårdsbränning och behandlar: hur ris och örter påverkats, hur mycket blottad jord som förekommer, hur artstrukturen i allmänhet och de brandgynnade arterna i synnerhet har förändrats, samt hur nyetableringen av lövträd och minskningen av gran (Picea abies) fungerat.

   

  Studien visar att blottad jord ökat och likaså brandgynnade arter. Artstrukturen har förändrats till mer örtdominerad än risdominerad. Nyetablering av gran förekommer inte, men man har inte lyckats få in asp (Populus tremula) på brandfälten. Över lag har skogen blivit mer öppen och mer artrik, men för en på sikt fortsatt dynamisk skog krävs fler bränningar. 

  Tilldelningsdatum2015-apr.-28
  OriginalspråkSvenska
  HandledareLars Jonsson (Handledare) & Magnus Thelaus (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Landskapsvetarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Botanik (10607)

  Nyckelord

  • landskapsvetenskap
  • skogsbrand
  • naturvårdsbränning
  • brandgynnad
  • markstörning
  • växtinventering

  Citera det här

  '