"Elever hjälper elever att nå ett mål"
: En kvalitativ studie om hur lärare arbetar med kamratrespons i skrivundervisningen

 • Felicia Siudak
 • Hanna Dahlin

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Syftet med denna studie har varit att belysa hur två lärare definierar begreppet kamratrespons samt deras metoder, motiv och upplevda utmaningar. Tidigare forskning lyfter fram olika perspektiv; kamratrespons som en del av skrivprocessen samt som ett sätt att lära genom samspel och kommunikation. Det sociokulturella perspektivet används som teoretisk utgångspunkt men även dialogisk teori. Studien vilar på forskning knuten till respons, skrivprocesser och processkrivning. I den empiriska studien har metoden varit kvalitativa intervjuer med två lärare som har valts ut genom ett subjektivt urval. Studien visar att kamratrespons kan definieras på olika sätt samt att motiv och metoder skiljer sig åt beroende på syftet. Den ena läraren ser kamratrespons som en formativ återkoppling som inte specifikt har med skrivande att göra och den andra ser kamratrespons som en del av det processinriktade skrivandet där syftet är att eleverna stödjer varandra i arbetet med sin egen textproduktion. Resultatet visar att det är viktigt att lärare har ett tydligt syfte och en genomtänkt undervisning med kamratrespons. Det mest intressanta med vår studie är att arbetet med kamratrespons kan upplevas olika och bedrivas på olika sätt beroende på inställning och syfte.

Tilldelningsdatum2021-juni-14
OriginalspråkSvenska
HandledareChristina Lindh (Handledare) & Petra Magnusson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Lärarprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogik (50301)
 • Didaktik (50302)

Nyckelord

 • kamratrespons
 • skrivprocesser
 • skrivutveckling
 • dialogicitet
 • processkrivning
 • sociokulturellt perspektiv

Citera det här

'