Elever med ett högre betyg får oftare feedback från läraren
: En enkätundersökning om elevers uppfattningar kring betyg och bedömning i ämnet idrott och hälsa

 • Magnus Brunström
 • Julia Hagedorn-Johansson

  Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

  Abstract

  Syftet med studien var att undersöka hur elever i årskurs 9 uppfattar betyg och bedömning i ämnet idrott och hälsa. Undersökningen behandlar elevernas uppfattningar om hur de blir bedömda av sin lärare, hur de uppfattar betygsättningen, lärarens tydlighet kring betyg och bedömning samt hur de uppfattar att de påverkas av betyget i ämnet idrott och hälsa. För att undersöka detta genomfördes en enkätundersökning på två högstadieskolor i södra Sverige. Studiegruppen uppgick till 153 elever varav 66 flickor och 87 pojkar. Resultatet av studien visar att majoriteten av eleverna uppgav att läraren i ämnet idrott och hälsa ger rättvisa betyg. Övervägande delen av eleverna uppgav att de tror att de bedöms utifrån deras kunskaper och hur väl de nått målen när läraren sätter betyg. Märkbart är dock att många av eleverna angett faktorer som de tror ingår när läraren sätter betyg, vilka inte kan kopplas till kursplanen i ämnet. Resultatet visar vidare att de elever som angav ett högre betyg uppgav att de oftare får hjälp och feedback från läraren i ämnet idrott och hälsa. Av undersökningens resultat kan slutsatsen dras att eleverna uppfattar betyg och bedömning olika och att de påverkas på olika sätt.

  Tilldelningsdatum2014-aug.-19
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnn-Christin Sollerhed (Handledare)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)
  • Samhällsvetenskap (5)

  Nyckelord

  • bedömning
  • betyg
  • elever
  • grundskolan
  • idrott och hälsa
  • uppfattningar

  Citera det här

  '