Elever med språkstörning/ DLD i sårbara lärsituationer
: Professioners språkliga utmaningar och möjligheter

  • Hanna-sofie Olofsson
  • Caroline Toftrup

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Syftet med följande examensarbete är att belysa språkliga möjligheter för speciallärare och lärare i åk 4 och 7 i arbetet för att skapa språkligt stimulerande lärmiljöer för elever med språkstörning/DLD. Med hjälp av kvalitativt semistrukturerade intervjuer ville författarna utifrån syftet få svar på följande frågeställningar:
• Hur definierar speciallärare och lärare språkstörning/DLD?
• Vilka framställs som de största utmaningarna och möjligheterna i lärsituationer för elever med språkstörning/DLD?
• Hur skildras samverkan om hur speciallärare tillsammans med lärare kan skapa språkligt tillgänglig undervisning för elever med språkstörning/DLD?
Den teoretiska ramen är förankrad i det sociokulturella perspektivet på språk och lärande. Sammanfattningsvis pekar resultatet på vikten av lärares och speciallärares samsyn, samverkan och betydelsen av professionell handledning. Detta för att stödja elever med språkstörning/DLD och i behov av särskilda utbildningsinsatser på bästa sätt och tillsammans med andra professioner utforma undervisningen och den språkliga lärmiljön för att eleverna ska lyckas i deras resa mot målen. Resultatets användbarhet inom vårt specialpedagogiska fält visar på ett behov av en speciallärare som är såväl en professionell samtalspartner som en kollega som är mitt i klassrummet med utgångspunkt i undervisning, utredning och utveckling med god vetenskaplig grund och ett etisk och relationellt förhållningssätt. Avslutningsvis behövs det obevekligen fler studier och mer omfattande forskning som analyserar fler aspekter av speciallärares och lärares viktiga uppdrag gällande utveckling av språkligt stimulerande lärmiljöer och lärares kompetens kring språkstörning/DLD, vilket kan bidra till möjligheter för elever med språkstörning/DLD i sårbara lärsituationer.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareAnn-Elise Persson (Handledare), Helena Sjunnesson (Bedömande lärare) & Daniel Östlund (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Speciallärarprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • sociokulturellt perspektiv
  • språklig sårbarhet
  • språkstörning
  • språkligt tillgänglig lärmiljö

Citera det här

'