Elever talar om konflikter - en studie om elevperspektiv

 • Malin Eriksson
 • Maria Pettersson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Konflikter är en del av skolans vardag och både lärare och elever hamnar i olika konfliktsituationer. Meningsskiljaktigheter uppstår dagligen och är något som ofta måste bearbetas i skolan. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur elever talar om konflikter och konflikthantering i skolan. I arbetet studeras även hur barnen talar om sina känslor kring konflikter och konflikthantering.

  Uppsatsen består av en litteraturdel där några av de grundläggande perspektiven i utvecklingspsykologin lyfts fram. Här presenteras även konflikthanteringsmetoder, omgivningens betydelse och känslor runt konflikter. I resultatet presenteras en sammanfattning samt exempel från intervjuerna. Undersökningsgruppen bestod av 12 elever i årskurs två och tre. Respondenterna har deltagit i enskilda intervjuer av kvalitativ karaktär. De frågeställningar vi har utgått ifrån i undersökningen har varit, Definitionen av en konflikt, känslor runt konflikt och konflikthantering, metoder i klassrummet samt konflikternas innehåll och var de uppkommer.

  Resultatet av vår studie visar att konflikter var något som känslomässigt engagerade eleverna. I studien klargörs att konflikter bearbetas i skolan, både genom konflikthanteringsmetoder och i samspelet mellan elever och lärare. Av intervjuerna ser vi att konflikterna oftast uppstod ute på skolgården, dock fanns det en betydande skillnad om vad konflikterna handlade om beroende på vilken skola eleverna gick i.

  Tilldelningsdatum2006-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '