"Eleverna är ju fantastiska!" - en fokusgruppsstudie om specifikt stärkande resurser för lärare

 • Harriet Persson

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Bakgrund Forskningen om lärares arbetssituation har mestadels utgått från det patogena synsättet och identifierat problem och riskfaktorer. Därför behövs det mer salutogen forskning som lyfter fram hälsoskapande faktorer och uppmärksammar samt ger underlag för att utveckla goda arbetssätt och arbetsformer. Dessa kan sedan underlätta arbetet och därigenom förbättra hälsan och välbefinnandet i arbetslivet för lärare.

   

  Syfte Syftet med studien var att utifrån teorin om känsla av sammanhang (KASAM) identifiera arbetsrelaterade faktorer och processer som lärare uppfattar som stärkande och hälsofrämjande.

   

  Metod Tre fokusgruppsintervjuer, varav en i en gymnasieskola och två i en grundskola i södra Sverige, genomfördes med sammanlagt tio lärare. Materialet analyserades med deduktiv innehållsanalys med teorin om känsla av sammanhang som analysmatris.

   

  Resultat Arbetsrelaterade specifikt stärkande resurser för lärare har identifierats och analyserats in i KASAM-teorins tre komponenter begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Meningsfullhet finns inbyggd i lärarnas uppdrag. Begriplighet i läraryrket kan handla om att ha tid och möjlighet för reflektion under arbetsdagen, att kunna få återkoppling från eleverna, kollegorna och cheferna samt att ha tillgång till information, för att förstå den egna rollen i organisationen. För att arbetet ska bli hanterbart behöver lärare stöd i form av olika fysiska och mänskliga resurser. Förväntningarna på vad som ingår i arbetsuppdraget måste vara tydliga och det behöver finnas möjlighet till lärande och medbestämmande i organisationen. Om arbetssituationen kan göras begriplig och hanterbar kan lärarnas arbete bli hållbart.

   

  Slutsatser Bättre förståelse för och mer medvetenhet om specifikt stärkande resurser i arbetet, skulle kunna bidra till att lärare lättare kan uppmärksamma och uppskatta (savor) positiva erfarenheter och positiv stress (eustress) samt till att deras känsla av sammanhang stärks. Denna studie visar hur resurser på arbetsplatsen kan identifieras, förstås och utvecklas med hjälp av teorin om känsla av sammanhang. De specifikt stärkande resurserna för lärare som presenteras i denna studie kan ligga till grund för diskussioner om arbetsrelaterade resurser som bidrar till en känsla av sammanhang samt användas i det hälsofrämjande arbetet i skolan som arbetsplats.

  Tilldelningsdatum2013-apr.-23
  OriginalspråkSvenska
  HandledarePetra Nilsson Lindström (Handledare) & Ingemar Andersson (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Nyckelord

  • hälsofrämjande arbetsplats
  • känsla av sammanhang
  • specifikt stärkande resurser
  • lärare

  Citera det här

  '