Elevers delaktighet och inflytande i skolämnet idrott och hälsa.
: en studie ur ett lärarperspektiv

 • Albin Kromnow

Examensarbete: Högskoleexamen

Abstract

Mitt syfte var att undersöka lärares arbete med elevers delaktighet och inflytande vid planering och genomförande av idrottslektioner, samt hur de beskriver begreppen delaktighet och inflytande. Individuella semistrukturerade intervjuer genomfördes med fem behöriga idrottslärare i årskurs 4 – 6 från fem olika skolor. Empirin transkriberades och analyserades med stöd av kvalitativ innehållsanalys samt pragmatisk och sociokulturell teori.

Resultatet visade att lärares arbete med delaktighet och inflytande såg olika ut, vilket kunde bero på deras tolkning eller förhållningssätt till begreppen delaktighet och inflytande. De arbetssätt som nämndes var kommunikation, elevers påverkan över ämnesinnehållet och påverkan över redovisningsmomenten. Lärarna anpassade redovisningsmomenten och ämnesinnehållet efter elevers förutsättningar genom att ge elever möjlighet till att själva välja vilken aktivitet eller redovisningsmetod som passade dem bäst. Lärarna påpekade att sociala färdigheter, lärares förhållningssätt och förståelse av begreppen som betydande faktorer för elevers delaktighet och inflytande. Faktorer som begränsade elevers delaktighet och inflytande var tidsaspekten och säkerhetsrisken menade idrottslärarna. Slutsatsen jag drar från studien är att elevers möjlighet till inflytande och delaktighet varierar, vilket kan bero på hur lärare uppfattar och väljer att arbeta med begreppen delaktighet och inflytande samt deras anpassning till elevers sociala färdigheter.

Tilldelningsdatum2021-juni-28
OriginalspråkSvenska
HandledareÅsa Bringsén (Handledare) & Ann-Christin Sollerhed (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogik (50301)
 • Utbildningsvetenskap (503)
 • Samhällsvetenskap (5)

Nyckelord

 • delaktighet
 • inflytande
 • idrott och hälsa
 • skola
 • idrottslärare

Citera det här

'