Elevers genrekompetenser
: En studie om textkunskaper i årskurs nio

 • Adam Veszpremi
 • Martina Kier

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Syftet med denna studie var att med hjälp av teori och tidigare forskning undersöka hur förtrogna elever i årskurs nio är med texter inom svenskämnet. Till detta har vi bland annat valt att undersöka hur elever, enligt dem själva, samtalar om texter samt hur de använder läromedel som stöd. Denna studie är en kvalitativ studie med kvantitativa inslag, där underlaget samlats in genom ett enkätformulär med öppna frågor. Resultaten visar att elever har svårt att placera rätt genre och rätt texttyp inom de olika textgenrerna. Eleverna i studien har lättare inom den argumenterande och berättande genren men desto svårare inom den resonerande. Dialogen är enligt eleverna mest frekvent använd i de genrer elever inte är fullt bekanta med. Läromedlen används inte lika frekvent och de som används innehåller exempel och förklaringar. Vår studie visar att elever har svårt att namnge genrer och texttyper, dock är det enligt eleverna i den här studien lättare inom den berättande och argumenterande genren. Läromedel och handledning från lärare är enligt elever tydliga och det finns mer dialogicitet i vårt urval än i tidigare forskning. Avslutningsvis presenteras förslag på vidare studier.
Tilldelningsdatum2022-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareYair Sapir (Handledare), Angerd Eilard (Bedömande lärare) & Kristina Juter (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ämneslärarutbildningen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9

Kurser och ämnen

 • Svenska

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)
 • Litteraturvetenskap (60203)

Nyckelord

 • genre
 • texttyper
 • genrekompetenser
 • svenskämnet
 • sociokulturellt perspektiv
 • genrepedagogik
 • dialogicitet

Citera det här

'