Elevers känsla av sammanhang i matematikämnet på högstadiet
: en studie om intensivundervisningens effekter

  • Camilla Persson

Examensarbete: Magisterexamen

Abstract

Skolverkets statistik visar att matematik är det kärnämne där svenska elever presterar lägst. Denna studie undersöker om intensivundervisning av fem elever i matematiksvårigheter i årskurs 7 kan stärka deras känsla av sammanhang (KASAM) inom matematiken enligt Antonovskys teori. Enligt Antonovsky skapas KASAM om begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet uppfylls. Begriplighet innebär att elevens kunskaper inom ämnet är höga, hanterbarhet betyder att elevens tilltro till sina förmågor är höga och meningsfullhet innebär att eleven ser nyttan med matematiken. Intensivundervisningen bedrevs under sex veckor med tre halvtimmeslektioner per vecka och eleverna deltog i par. Inför intensivundervisningen undersöktes elevernas kunskapsnivåer och uppfattningar om matematikämnet genom en kartläggning baserad på Magnes diagnoser och en intervju, dessa följdes upp efter insatsen med en ny diagnos och intervju. De inledande och avslutande resultaten jämfördes och analyserades utifrån begriplighet, vilket syntes i resultaten på kartläggningen och diagnosen, hanterbarhet och meningsfullhet som analyserades utifrån elevernas svar på intervjuerna. Genom den nya lärmiljön, den konstanta kommunikationen med positiv feedback och det praktiska material som med fördel används stärks två av begreppen inom KASAM tydligt. Detta visade studiens resultat vad gäller hanterbarhet och meningsfullhet som förbättrades för samtliga elever, den data som samlades in gällande begriplighet blev för svårtolkat för att ge ett tydligt resultat. En längre insats förespråkas då det hade gett en större möjlighet för eleverna att befästa kunskaperna och det framförallt gällande elever med stora kunskapsluckor.

Tilldelningsdatum2020-juni-18
OriginalspråkSvenska
HandledareCecilia Segerby (Handledare) & Roos Carin (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Speciallärarprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

Citera det här

'