Elevers känslor i samband med de nationella proven i matematik och vad som föranleder dessa

 • Carlos De La Espriella
 • Rebecca Johansson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Detta arbete fokuserar på att undersöka vilka olika känslor som kan uppstå hos elever i samband med de nationella proven i matematik. Undersökningen är av kvantitativ karaktär och tar stöd i The Control-Value Theory of Achievement Emotions. Arbete genomfördes med enkäter inspirerade av The Achievement Emotions Questionnaire - Mathematics som tar stöd i det teoretiska ramverket. Undersökningen genomfördes i tre olika skolor där 37 elever deltagit. Arbetet är avgränsat till att analysera elevers prestationsrelaterade känslor innan, under och efter ett nationellt prov i matematik och vad som kan föranleda dessa känslor. Resultatet i arbetet visar att motivation är en påverkande faktor sett till de känslor som de tillfrågade eleverna angett kan komma att uppstå. Resultatet visar att de mest förekommande känslorna före, under och efter ett nationellt prov i matematik är nervös och stress. Resultatet visar även vilka påverkande faktorer som grundar dessa känslor. Det visar sig i resultatet att elevernas egna prioriteringar gällande att förbereda sig inför de nationella proven är en påverkande faktor men också att det är sammankopplat till den bild som hemmet förmedlar sett till både ämnet och proven i fråga. Undersökningens resultat belyser hur elevernas sociala relationer, deras uppfattade värde, drivkraft och motivation till ämnet har påverkan på de känslor som förekommer i samband med genomförandet av de nationella provens skriftliga och muntliga delmoment.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareÖrjan Hansson (Handledare), Catarina Wästerlid (Bedömande lärare) & Petra Magnusson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogik (50301)

Nyckelord

 • känslor
 • matematik
 • påverkan
 • faktorer
 • situationer
 • nationella prov

Citera det här

'