Elevers möjligheter att lära bråk

 • Rebecka Bruér
 • Jenny Wiklund

  Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

  Abstract

  Syftet med studien är att undersöka hur elever i årskurs 6 uttrycker sina kunskaper om olika aspekter av bråk, jämförelser och division samt vilka resonemang och strategier de då använder. Syftet är även att undersöka vilka möjligheter eleverna upplever de fått att lära sig detta samt vilka möjligheter lärarna upplever att de har gett eleverna att lära sig, eftersom vi vill veta orsaker till att använda strategier valdes och vilka samband det kan finnas mellan elevers kunskaper om bråks olika aspekter och deras kunskaper om jämförelser och division med bråk. Studien är förankrad i teoretiska modeller om hur bråk kan förstås, teorier om lärande samt tidigare forskning med liknande frågeställningar. Det tillvägagångssätt som valts är flermetodsforskning som omfattar kvantitativ metod för insamling och analys av en skriftlig diagnos och kvalitativ metod för insamling och tematisk analys av intervjuer med elever och lärare. Resultatet visar att eleverna hade tillräckliga kunskaper totalt sett om bråks aspekter, jämförelser och divisioner men otillräckliga kunskaper om framför allt aspekten bråk som kvot vilket medförde otillräckliga kunskaper om innehållsdivision.

  Tilldelningsdatum2018-feb.-20
  OriginalspråkSvenska
  HandledareKristina Juter (Handledare) & Örjan Hansson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Annan matematik (10199)
  • Didaktik (50302)

  Nyckelord

  • matematik
  • lärande
  • bråk
  • aspekt
  • kvot
  • förhållande
  • division

  Citera det här

  '