Elevers motivation till läsning
: Speciallärarens roll i att stötta pedagoger

  • Kristina Hörman
  • Annika Nordgren

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Elevers läsförmåga har haft stor uppmärksamhet på grund av en nedåtgående trend, men denna trend har under de senaste åren vänt. Då stor del av elevernas kunskapsutveckling grundar sig i läsning får detta konsekvenser i alla skolämnen. Syftet med vårt självständiga arbete är att undersöka hur pedagoger i årskurs 1 till 6 kan motivera elever till läsning samt hur specialläraren kan stötta pedagogerna i elevernas läsning. Med hjälp av en enkätundersökning ville vi ta reda på, vilka faktorer pedagoger beskriver som motiverar elever till läsning, vilka metoder använder pedagoger för att motivera elever till läsning och hur kan specialläraren stötta pedagoger att motivera elever till läsning. Utifrån den sociokulturella teorin och socialkognitiva teorin analyserar, sammanfattar och drar vi slutsatser utifrån vårt resultat. Resultatet visar tydligt att pedagogerna liksom den tidigare forskningen anser att ordavkodningen är en viktig grund till att eleverna blir motiverade att läsa. Andra starka faktorer som framhålls som viktiga är pedagogens engagemang, relevant litteratur och elevernas motivation. Studien visade att pedagogerna vill ha stöttning av specialläraren med lästräning, material och tips till sin undervisning. Vi känner oss trygga i den inblick vi fått bland faktorer och metoder som motiverar elever till läsning och kan använda oss av studien i vår blivande profession. Resultatet i vår undersökning har gett oss indikationer på vad pedagogerna förväntar sig av oss i vår blivande profession.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareAnn-Elise Persson (Handledare), Helena Sjunnesson (Bedömande lärare) & Daniel Östlund (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Speciallärarprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • motivation
  • ordavkodning
  • proximal utvecklingszon
  • yttre motivation
  • inre motivation

Citera det här

'