Elevers språkutveckling i den formella leken
: Uppfattningar från lärare i fritidshem

 • Rebecca Jönsson
 • Johanna Krondahl

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Syftet med studien är att ta reda på lärares i fritidshems uppfattningar om elevers språkutveckling i den formella leken och hur lärarna uppfattar att de arbetar främjande för att eleverna ska utvecklas i språket. Det medverkade fem lärare i fritidshem som innehar högskoleutbildning efter år 2001. Genomförande gjordes på tre olika skolor och metoden för insamling av data är semistrukturerade intervjuer. Det teoretiska perspektiv som används är det sociokulturella perspektivet och metoden för analys grundas i en fenomenologisk ansats. I resultatet lyfts det fram vad informanterna säger, vad deras uppfattningar är. Analysen visar bland annat att lärarna uppfattar sin närvaro vid den formella leken som positiv för språkutvecklingen, men ser även det samma vid elevers spontana lek. Resultatet visar även metoder som lärarna uppfattar som främjande för elevernas språkutveckling. Slutsatser som dragits är att lärare uppfattar att deras närvaro behövs för att eleverna ska utveckla sitt språk och utmanas för att komma vidare i sin utveckling. Lärarna i studien uppfattar att eleverna behöver utmanas i olika aktiviteter samt att eleverna finner det intressant för att de ska känna att det är meningsfullt. I studien framkommer det ett oväntat resultat där lärarna uppfattar digitaliseringen som ett hinder för elevers språkutveckling.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareLisa Fransson (Handledare) & Sara Lenninger (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: fritidshem

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • Lärare i fritidshem
 • Språkutveckling
 • Formell lek
 • fritidshem
 • Fenomenografi
 • sociokulturellt perspektiv

Citera det här

'