Elevers uppfattningar om bedömning
: satt i relation till lärares bedömningspraktiker

 • Pernilla Holmstedt

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Bedömning kan stödja och utveckla elevers lärande om informationen från bedömningen används för att förändra och anpassa undervisningen. Bedömningen används då framåtsyftande, formativt. Syftet med studien var att få en bild av hur elever i årskurs 4-6 uppfattar bedömning samt att sätta detta i relation till hur lärare uppfattar sin bedömningspraktik. Metoderna var elev- och lärarenkäter, semistrukturerade gruppintervjuer samt klassrumsobservationer. Resultatet visade att majoriteten av eleverna förknippade bedömning med prov och läxförhör, vilka bedöms genom summativa metoder, till skillnad från lärarna som upplevde sin bedömningspraktik som övervägande formativ. Slutsatser som kunde dras var att det verkar råda både förvirring och okunskap kring begreppet formativ bedömning. Ett bättre namn borde vara formativ undervisning eftersom det handlar om ett förhållningssätt till undervisning där lärare använder sig av olika strategier för att anpassa undervisningen i syfte att öka elevers lärande. Det krävs att lärare får hjälp att få syn på sin praktik för att kunna utveckla densamma. I detta arbete kan även eleverna användas som läranderesurser för sina lärare.

  Tilldelningsdatum2014-mars-13
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAlli Klapp (Handledare) & Jonas Aspelin (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Masterprogram i utbildningsvetenskap

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

  Nyckelord

  • bedömning
  • formativ bedömning
  • summativ bedömning
  • elevuppfattningar
  • bedömningspraktiker
  • motivation
  • återkoppling
  • kamratbedömning

  Citera det här

  '