Elevers upplevelser av stödinsatser
: Hur några elever som inte varit behöriga att söka in på ett nationellt gymnasieprogram upplever stödinsatser och delaktighet i grundskolan

 • Maria Gren
 • Marlene Mathis

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Målsättningen med föreliggande studie är att bidra med kunskap om elevers upplevelser av stödinsatser och delaktighet i grundskolan. Det är sällan som elevernas upplevelser lyfts fram i forskning och syftet med denna studie är därför att belysa hur några elever som inte varit behöriga att söka in på ett nationellt gymnasieprogram, ser på de stödinsatser de fått, eller önskat att de fått, i grundskolan samt deras upplevelse av delaktighet under samma period. Studien bygger på en kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade frågor, där fem respondenter bidrar med sina upplevelser. De teoretiska perspektiv som studien utgår ifrån är relationellt- respektive kategoriskt perspektiv, samt salutogent- respektive patogent perspektiv.

Resultatet visar på att elevernas upplevelser var övervägande negativa under låg- och mellanstadiet och mer positiva under högstadiet. Detta förklaras framför allt med att de inte kände sig delaktiga, och upplever att stödinsatserna inte var adekvata i förhållande till stödbehovet. Insikterna som framkommit i studien handlar om vikten av att lyssna in varje enskild elevs upplevelse och beakta dessa när det kommer till att utforma och utvärdera stödinsatser. Elevers upplevelser kan ha en stor påverkan på det specialpedagogiska området och bidrar i arbetet med att utveckla lärmiljön i grundskolan för att främja delaktighet.

Tilldelningsdatum2021-juni-22
OriginalspråkSvenska
HandledareLars-Erik Nilsson (Handledare) & Daniel Östlund (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Specialpedagogiskt program

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)
 • Pedagogik (50301)
 • Lärande (50303)

Nyckelord

 • delaktighet
 • elevers upplevelser
 • kategoriskt perspektiv
 • patogent perspektiv
 • relationellt perspektiv
 • salutogent perspektiv
 • specialpedagogik
 • stödinsatser
 • tillgänglighet

Citera det här

'