Elevers upplevelser om motivation genom digitala matematikläromedel där gemensamt lärande står i fokus
: En kvalitativ studie

 • Johanna Fredriksson
 • Filip Larsson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Syftet med denna kvalitativa studie är att ta reda på hur gemensamt lärande genom digitala läromedel påverkar elevers motivation för matematikämnet. Studien använder sig av det teoretiska ramverket Framework for Engagement with Mathematics som består av tre beståndsdelar vilka krävs för att elever ska uppleva motivation för matematik. Genom personliga intervjuer av åtta mellanstadieelever skildras upplevelser av huruvida gemensamt lärande genom digitala matematikläromedel leder till motivation. Slutsatsen som gjordes var att de yttre motivationsaspekterna tävlingsmoment och belöningssystem genom digitala läromedel motiverar eleverna till lektionsaktiviteten, men dessvärre inte till matematiken. Dessutom återges återkoppling som en aspekt, däremot nämns graden av variation som en viktigare aspekt för eleverna i relation till deras motivation. Utöver dessa två aspekter uppgav eleverna oväntat faktumet att de slipper använda penna som en motivationshöjande aspekt. Ytterligare en slutsats som har gjorts är att vardagsnära uppgifter är en aspekt som leder till motivation men att uppgifter som är utmanande för eleverna framhävs som mer framträdande. Vidare konstateras att elever föredrar gemensamt lärare eftersom samarbete är en motivationshöjande aspekt. Däremot kan bristen på koncentration samt om hänsyn inte tas till kunskapsnivåerna mellan eleverna påverka motivationen negativt, vilket gör att elever föredrar enskilt arbete i stället. Avslutningsvis diskuteras vikten av lärarens roll för elevers motivation där en slutsats inte kunde göras.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareJenny Green (Handledare) & Kristina Juter (Handledare)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • Digitala läromedel
 • FEM
 • gemensamt lärande
 • matematik
 • motivation
 • pedagogik

Citera det här

'