Elevinflytande i matematikundervisningen, gynnas alla elever?
: En kvalitativ studie om lärares uppfattningar om elevinflytande i matematikundervisningen

  • Cornelia Bülow
  • Matilda Eriksson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Studien är en kvalitativ studie som fokuserar på elevinflytande i ämnet matematik. Syftet med studien är att bidra med kunskap kring hur alla elever gynnas av elevinflytande i matematikundervisningen. I samband med detta undersöks även lärares upplevelser av hur elevinflytande används i matematikundervisningen jämfört med övrig undervisning samt vad det finns för faktorer i planeringsfasen som främjar detta. Metoden som använts är intervjuer med lärare som arbetar i årskurserna 1–3. Den insamlade empirin analyseras utifrån den sociokulturella teorin med inriktning på mediering, appropriering, stöttning och den proximala utvecklingszonen. Resultatet som framkommit är att majoriteten av de intervjuade lärarnas upplevelse är att alla elever inte gynnas av elevinflytande och att det kan generaliseras till de eleverna med NPF-diagnoser eller matematiksvårigheter. Ytterligare resultat som presenteras i studien är att elevinflytande är något, enligt de intervjuade lärarna, som växer fram under ett arbetsområde och därmed inte något som fokuseras på vid planeringsfasen av ett område. Slutligen visar det sig även att en klar majoritet av lärarna upplever att elevinflytande används i mindre utsträckning i matematikundervisningen än i övrig undervisning. Detta kan bero olika faktorer men den faktor som nämns mest är stress.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareÖrjan Hansson (Handledare) & Jenny Green (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • elevinflytande
  • delaktighet
  • interaktion
  • klassrumsklimat
  • matematik

Citera det här

'