Elevinflytandets diskurs - hur talar pedagoger om elevers inflytande?

 • Fredrik Wolf

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Uppsatsen intresserar sig för hur pedagoger definierar och talar om fenomenet elevinflytande. Vidare problematiseras begreppet och belyses ur olika aspekter med hjälp av Michel Foucaults teorier kring makt och maktutövning. Makten och dess praktik syftar till att kon-trollera och styra elevers beteenden enligt särskilda normer. Syftet med arbetet är att belysa teknikerna för denna styrning; såsom de framträder i den diskurs som konstituerar och pro-ducerar föreställningar om elevinflytande.

  Arbetets empiriska del består av inspelade kvalitativa djupintervjuer med sex stycken gym-nasielärare verksamma inom skilda ämnen. Analysresultaten visar hur en intrikat väv av pro-duktiva och repressiva makttekniker opererar inom samma diskurs. Därtill diskuteras vilka konsekvenser dessa maktoperationer kan få för elevers möjligheter till inflytande.

  Tilldelningsdatum2005-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '