Empatiskt bemötande och stress och återhämtning

 • Maria Persson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Empati är en viktig del av bemötande inom människovårdande yrken som tandvård och vård. Det finns teorier om att stress påverkar empati negativt genom att det bland annat leder till håglöshet och ökad cynism samt att återhämtning kan minska stress vilket indirekt kan påverka empatisk förmåga i bemötandet i positiv riktning. 

Syftet med studien var att utforska om det fanns skillnader i självskattad empati, stress och återhämtning bland personer med olika lång yrkeserfarenhet, utbildning och utbildningsnivå. Utöver detta testades också om det fanns samvariationer mellan självskattningarna i empati, stress och återhämtning. Dessutom gjordes försök att mäta bemötande med hjälp av fiktiva fallexempel från vård och tandvård. Försöksdeltagare i studien utgjordes av 40 personer, till yrket undersköterskor, sjuksköterskor, blivande specialistsjuksköterskor och blivande tandhygienister. Pearsons korrelationsanalyser har använts för att beräkna korrelationer och envägs variansanalyser, ANOVA, för att beräkna skillnader mellan grupper. 

I föreliggande studies resultat förefaller det som om yngre personer med mindre yrkeserfarenhet är mer stressande och mer empatiska medan äldre personer med fler arbetade år är mindre stressade och mindre empatiska medan utbildningstyp och utbildningsnivå inte verkar spela någon som helst roll.  Frågorna innehållande fiktiva fall konstateras behöva ytterligare utveckling. Inga som helst signifikanta skillnader avseende olik grupptillhörighet som yrke; blivande specialistsjuksköterskor, blivande tandhygienister, undersköterskor; eller utbildningsnivå; gymnasienivå, kandidatexamensnivå, magisterexamen eller högre kunde ses i studien. Studien inspirerar till fortsatt forskning inom området bemötande och empatisk autencitet. 

Tilldelningsdatum2020-dec.-16
OriginalspråkSvenska
HandledareAnna Kemdal Pho (Handledare) & Peter Jönsson (Examinator)

Kurser och ämnen

 • Psykologi

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Psykologi (50101)

Nyckelord

 • empati
 • stress
 • bemötande
 • tandvård
 • vård
 • omvårdnad
 • psykologi

Citera det här

'