En övergång från arbetslöshet till sysselsättning
: En kvalitativ undersökning av utrikes födda kvinnors erfarenheter i ett mångkulturellt område i södra Skåne

 • Enya Svensson
 • Lynn Persson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Föreliggande studie har sin grund i att det förekommer en könssegregation på arbetsmarknaden och det är främst målgruppen utrikes födda kvinnor som förbises, vilket även kan kopplas till maktordningar utifrån ett intersektionellt perspektiv. Studien genomfördes tillsammans med ett bostadsbolag i södra Skåne där det fanns ett önskemål att synliggöra denna annars förbisedda målgrupp. Syftet resulterade således i att undersöka erfarenheter av övergången från arbetslöshet till sysselsättning hos utrikes födda kvinnor i ett mångkulturellt område i södra Skåne. Studien antog en induktiv ansats och för att besvara syftet användes en kvalitativ metodansats. Empiriinsamlingen gjordes genom semistrukturerade intervjuer där nio informanter som uppfyllde inklusionskriterierna deltog. Resultaten analyserades sedan med hjälp av en innehållsanalys. Resultatet visade att erfarenheter av att gå från arbetslöshet till sysselsättning bidrog till att se möjligheter med sysselsättning, en hållbar ekonomi samt sysselsättning ger en känsla av sammanhang. Ur ett folkhälsovetenskapligt perspektiv kan studiens resultat bidra till en fortsatt hållbar utveckling, förbättrad folkhälsa samt att synliggöra en annars förbisedd målgrupp. Genom att fler samhällsaktörer engagerar sig i frågan ges fler individer möjlighet att integreras på arbetsmarknaden.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareMaria Nyholm (Handledare) & Kerstin Nilsson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Folkhälsovetenskapligt program med inriktning beteendevetenskap

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (30302)

Nyckelord

 • arbetslöshet
 • bestämningsfaktorer
 • hälsa
 • intersektionalitet
 • KASAM
 • mångkulturellt område
 • sysselsättning
 • utrikes födda kvinnor

Citera det här

'